Komplexní řízení údržby - A-PLUS Software Kolín

Vyhledat
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Produkty

Komplexní řízení údržby

Tento subsystém obsahuje sadu programů zajišťujících komplexní řízení preventivní údržby, oprav strojů a zařízení.  Produkt je nejvhodnější pro řízení podnikového střediska údržby. Programy mohou vystupovat jak samostatně, tak ve vzájemném propojení.

Všechny dodávané verze jsou síťové bez omezení počtu připojených uživatelů.

Program funguje pod systémy Microsoft Windows XP a výše.

Nabízené programové vybavení tvoří několik subsystémů - základní program pro řízení a plánování strojní údržby (STROJEW), modul rychlého zápisu hlášených poruch (FAILURES), tablet zobrazení stavu údržby (FAALCO),  evidence prací opravářů mimo údržby strojů (DENIKAL), program pro sledování skladu náhradních dílů (SKLADEK), program pro hlídání životnosti nástrojů s ohledem na zpracovaný počet kusů (VERCAJK), program pro sledování objednávek (OBJED), program pro evidenci drobných elektrospotřebičů a jejich revizí (DRSPO), program pro centrální evidenci dodavatelů (VENDA) a program pro evidenci školení (BOZPLUS).

 Všechny popisované programy jsou 32-bitové verze určené pro prostředí WINDOWS XP a výše. Mají do značné míry jednotné ovládání a nekladou nadměrné požadavky na vyspělost obsluhy. Jako programovací jazyk je použit Microsoft Visual FoxPro 7.0.

 Programy lze provozovat až v deseti jazykových mutacích, které jsou uživatelsky nastavitelné a přístupné. Základní dodávky je v české a anglické verzi, podle zájmu lze doplnit ostatní jazyky. Toto může udělat buď uživatel sám, nebo to zajistíme na základě zvláštní objednávky. Při provozu lze automaticky volit samostatně jazyk pro komunikaci s uživatelem a pro tisk sestav.

Vazby mezi jednotlivými moduly zobrazuje tento diagram:


Plánování a řízení údržby (STROJEW)

Tento program byl vytvořen pro potřeby ulehčení a zjednodušení tvorby plánu pravidelných i nepravidelných oprav strojního zařízení a sledování činnosti pracovníků údržby. Zahrnuje zejména plánování středních oprav, běžných oprav, generálních oprav, preventivních prohlídek a revizí podle uživatelsky nastavitelných časových schémat. Časové nároky na jednotlivé opravy a jejich délky si lze uživatelsky nastavit, včetně typů těchto oprav. Po sestavení plánu máte informace o požadovaných opravárenských kapacitách i o plánovaných prostojích za celé kalendářní období. S ohledem na dostupné zdroje lze tyto kapacity podle potřeb přeskupit. Zpětně po zápisu provedených oprav lze dohledat a zobrazit jejich historii pro požadovaný stroj, spolu s vynaloženými mzdovými i materiálovými náklady a rozborem nejčastějších příčin poruchovosti.

Jádro programu tvoří základní databáze strojů a záznamy o provedených opravách. U stroje je mimo jiné uložen název a typ stroje, zařazení, inventární číslo, středisko, datum pořízení, směnnost, jednotka složitosti, délka provozního cyklu oprav, poslední provedená oprava a její datum, další plánovaná oprava a její datum a některé další technologické parametry (příkon, rozměry, váha a řada dalších). Ke stroji může být přiřazena i fotografie. U oprav se sleduje datum opravy, počet plánovaných hodin na opravu, provedení opravy, jméno opraváře, použité náhradní díly, materiálové i mzdové náklady, příčinu závady a lze k ní dopsat libovolnou textovou poznámku s dalšími případně důležitými informacemi.


U jednotlivých typů oprav je možno evidovat i texty potřebných technologických postupů a pokyny k opravám, včetně seznamu potřebných náhradních dílů, které se pak volitelně tisknou na opravenku, která tím tvoří ucelený podklad pro opravě. Speciálně lze zaplánovat periodické revize různých typů a prohlídky vybraných zařízení.


Časové nároky na jednotlivé opravy a jejich délky si lze uživatelsky nastavit. Zpětně lze dohledat a zobrazit historii provedených oprav pro požadovaný stroj. Lze doplnit také technologické postupy jednotlivých oprav a potřebné náhradní díly. Zvláštností je možnost automatického sestavování preventivních prohlídek z jednotlivých úkonů, podle měsíčního cyklu. Prohlídky se mohou dělit na zajišťované vlastními pracovníky a prováděné externími organizacemi.


Do programu je možno zahrnout schémata a metodiku preventivní údržby a tuto následně přiřazovat jednotlivým strojům jako součást dokumentace.


V oddílu vyhodnocení lze sledovat opravárenské náklady, prostoje a plánovat opravářské kapacity na další období. Sledování nákladů a prostojů je rozčleněno podle pracovníků, typů oprav, příčin poruch,  jednotlivých strojů nebo pracovišť a podle časových období, včetně porovnání s celkovými hodnotami a procentním podílu na nich. Porovnávají se jak finanční, tak časové ztráty.


Lze dopředu spočítat plán finančních nákladů na preventivní údržbu pro příští kalendářní období.
Program umí spolupracovat s následujícím skladem ohledně použitých náhradních dílů. Díly použité při opravách jsou vybírány z tohoto skládku, mění se skladové počty a zařadí se záznam o tomto odběru do souboru pohybů materiálu.


Výstupem z programu je široká řada všech možných tiskových sestav s údaji o strojích v evidenci, provedených opravách a časové harmonogramy plánu oprav, včetně opravenkových lístků.
Celkové ovládání a koncepce programu je přístupné i počítačovému laikovi, navíc je v programu zabudována okamžitá nápověda. Pomocí různých úrovní přístupových práv lze řešit otázku oprávněnosti přístupu a manipulace s daty.


Řada parametrů tohoto programu je obecná a jejich individuálním nastavením můžete program přesně uzpůsobit Vašim zvyklostem a místním podmínkám. Takto například můžete nastavit všechny typy oprav, základní délky jejich předpokládaného trvání nebo i celý řetěz plánovaných oprav v rámci životnosti zařízení. Těch může být dokonce několik v závislosti na povaze tohoto zařízení. Lze přiřadit vaše logo, které se pak bude tisknout v záhlaví výstupních dokladů.


Tento program můžete využívat jak při jedné instalaci na sólovém počítači, tak i v propojení počítačů do sítě a sdílení společné datové základny z centrálního počítače (serveru), kterou pak může současně používat více uživatelů.

Hlášení poruch (FAILURES)

  Na předchozí program navazuje jeho nadstavba PORUCHY, která slouží k snadnému a rychlému zadávání poruch strojů. Tento program běží na terminálu v provozu a pokud se vyskytne na některém stroji závada, obsluha jeho pomocí toto sdělí pracovníkům údržby. Ti mají tento program také spuštěný a nová závada se jim po nahlášení objeví na obrazovce a ještě je program upozorní zvukově. Všechny tyto komunikace se zapisují do evidence poruch k příslušnému stroji pro pozdější vyhodnocení.
                                                 

Zobrazení stavu oprav (FAALCO)

Podobně jako program pro hlášení poruch vystupuje i tento modul. Umožňuje nahlášení nové poruchy, její převzetí údržbou, postup prací na opravě a závěrečné vyhodnocení. Kromě toho umí zobrazit na velké obrazovce přehled stavu údržby všech strojů - který stroj hlásí poruchu, kdo na ní již pracuje a jak dlouho.       

Evidence prací (DENIKAL)

Tento program je určen k evidenci prací, které vykonali jednotliví pracovníci mimo své činnosti na strojních opravách. V podstatě se zapisuje kdy, kdo, na čem a jak dlouho pracoval, což lze dále pomocí souhrnných tiskových sestav vyhodnotit a udělat si tak obrázek o vytíženosti jednotlivých lidí a současně i o naběhlých nákladech na jednotlivé zakázky.

Program spolupracuje se software STROJEW pro plánování oprav a využívá některé jeho tabulky, zejména seznam pracovníků údržby, naopak ve STROJEW si lze v části produktivity pracovníků nastavit cestu k programu DENIKAL a mimo hodin odpracovaných na opravách strojů a zařízení sledovat i hodiny na externích zakázkách. Tím je vidět kompletní činnost všech pracovníků za daný měsíc nebo jiné zvolené časové období.

Vše v programu je rozděleno podle přístupových práv a podle toho pak i vypadá činnost uživatele. V programu se používají následující přístupové stupně: administrátor programu, kdo rozděluje úkoly pracovníkům (rozdělovatel),  výkonný pracovník zapisující co udělal (vykonavatel) a pracovník zadávající nové úkoly (zadavatel). Nejprve zadavatel zadá do programu nějaký úkol, může být buď trvalý nebo jednorázový. Rozdělovatel určí, kteří pracovníci se na jeho činnosti budou podílet. Vykonavatel je pak ten člověk, který úkol udělá a zapíše si odpracované hodiny na tomto úkolu v určený den. Takto postupuje, dokud není úkol splněn nebo zrušen jako již nepotřebný.


Sklad náhradních dílů a materiálu (SKLADEK)

Tento program byl vyvinut pro potřeby vedení evidence příručního skladu, například náhradních dílů na dílně, nicméně v něm lze samozřejmě evidovat cokoliv. Základní přístup je ze dvou úrovní, a to jednak skladníka provádějícího příjmy a výdeje materiálu, jednak obsluhy vyhodnocující pohyby materiálu za období a čerpání za jednotlivá střediska. Vše je spojeno přidělenou úrovní oprávnění obsluhy.

Skladník obvykle využívá modul "Příjmy a výdeje". V této části se zapisují všechny skladové pohyby - konkrétně příjmy a výdeje. Přístup není omezen, předpokládá se, že toto je základní činnost obsluhy. Obrazovka je rozdělena na dvě ouška. Prvé ouško je karta příjmu/výdeje, na druhém oušku vidíte klasický přehled všech uskutečněných pohybů. Pro zadání nového pohybu ťuknete na ikonku vložení nového, prázdného záznamu. Ovládání se přepne na 1. ouško a očekává se zadání údajů o vstupovaném materiálu, druhu pohybu a množství. Automaticky se doplní aktuální datum a jméno osoby přihlášené do programu.


Zadání materiálu děláte výběrem ze seznamu evidovaných materiálů na skladě. Při přijmu se kontroluje, zda požadované množství je na skladě a zda výdejem se nedostane stav pod limitní množství. V položce "Stav po" vidíte zůstatkové množství na skladě.


Obsluha s vyšším oprávněním má přístup přímo do karet materiálu. Tento kombinovaný přehled sestávající z několika oušek, které jsou logicky svázané a získáte z nich informace obsahu skladu. Na prvém oušku je seznam evidovaných skladových položek, na druhém již karta konkrétního materiálu. Lze uložit a zobrazit i fotku dílu. V prvém oušku můžete vyhledávat, nastavovat filtry nebo setřídění. Ve druhém oušku lze provádět změny. Ve třetím oušku je seznam pohybů vybraného materiálu a ve třetím pak karta se všemi údaji o jednom pohybu.


Podle stavu skladu lze z přehledu materiálu přímo sestavovat potřebné objednávky. Výběrem pomocí vhodného filtru určíte skupinu materiálu pro konkrétní objednávku a sestavíte předběžný seznam položek. Z něj po doplnění požadovaného množství vytvoříte konkrétní objednávku, které je přiděleno pořadové číslo, uloží se a je možno dále sledovat její plnění.


Po propojení s plánováním údržby jsou automaticky odepisovány použité náhradní díly. Program umí hlídat minimální stavy a spolupracovat s modulem objednávek při objednávání chybějícího množství.Sledování nářadí (VERCAJK)

Tento program je určen ke sledování nástrojových sestav a jejich jednotlivých částí z hlediska počtu zpracovaných kusů a tím pádem míry opotřebování. Jádro tvoří evidence nástrojových sestav obsahující údaje o nástroji (typové číslo, inventární číslo, datum zařazení, uvolnění pro výrobu a řadu dalších). Sleduje se celkový počet kusů zpracovaných tímto nástrojem, a to jak globálně, tak od jednotlivých typů kontrol (kontrola CMK a opotřebení). Nástroje s překročenou povolenou hranicí jsou viditelně odlišeny.

Každý nástroj může sestávat z libovolného počtu částí. Ty se sledují každá samostatně s ohledem na počet zpracovaných kusů a hlídá se povolená hranice - pro každý díl samostatná.


Pro zadání počtu kusů zpracovaných nástrojem slouží jednoduchá samostatná obrazovka, kde se zadává počet zpracovaných kusů, indikace čištění nástroje a případná výměna jednotlivých dílů. O zadání se vytiskne protokol.

K dílům lze přiřadit fotodokumentaci, jednak fotku samotného typu nástroje a jednak fotografie výsledků práce nástrojů pro odhalení vznikajících chyb.

Objednávky (OBJED)

Dalším z nabízených programů je modul pro evidenci objednávek, jejich tisk a sledování jejich plnění. Na základě evidovaných požadavků tiskne plán finančních potřeb pro budoucí období. Umí spolupracovat s předchozími programy, kdy podle konkrétních potřeb například minimální skladové zásoby vytvoříte objednávku, která se k dalšímu zpracování a sledování přenese do modulu objednávek.

Evidence dodavatelů (VENDA)

Ve většině uvedených programů se v nějaké formě vyskytuje adresář dodavatelů a spolupracujících organizací. I když programy některé své jednoduché seznamy obsahují, lze je navíc napojit na centrální evidenci vedenou tímto programem. Mimo prosté evidence lze v programu zapisovat i hodnocení jednotlivých dodavatelů.

Evidence a plánování školení (BOZPLUS)

Tento softwarový produkt by podle našeho názoru měl podstatnou měrou přispět k zjednodušení a zprůhlednění agendy hlídání předepsaných bezpečnostních i jiných školený zaměstnanců. Eviduje a plánuje předepsaná školení a lékařské prohlídky pro jednotlivé pracovníky. Může být použit jak přímo na pracovišti, kde si vedoucí hlídá absolvování předepsaných školení jednotlivých pracovníků, nebo na personálním oddělení. Ovládání je snadné a intuitivní a na obsluhu neklade žádné přehnané nároky znalostí výpočetní techniky. Vychází z částečné osobní evidence zaměstnanců, číselníku typů školení a ostatních pomocných číselníků. Podle zařazení zaměstnance na činnost nebo pracoviště naplánuje předepsané školení a sleduje termíny jejich provedení. Po zápisu absolvování školení nebo prohlídky automaticky naplánuje další termín.

Evidence drobných spotřebičů (DRSPO)

Tento program slouží pro evidenci elektrozařízení typu drobných spotřebičů a podobně. Spolupracuje s programem pro řízení a plánování oprav, kde využívá seznam strojů. Snadno lze přenést zařízení z evidence strojů do evidence drobných spotřebičů bez
nutnosti složitě opisovat jeho parametry.


Program se v zásadě skládá ze dvou hlavních evidencí, z evidence spotřebičů a evidence provedených nebo naplánovaných revizí pro jednotlivé spotřebiče. Karta spotřebiče i karta revize obsahuje všechny potřebné a obvyklé položky včetně termínů dalších revizí.


Mobilní komunikace opravářů

Tento modul slouží k přenosu informace o vzniku poruchy na mobilní zařízení opraváře.

 • po nahlášení poruchy je údržbář upozorněn na novou poruchu

 • v mobilním zařízení má seznam strojů žádajících o opravu a výběrem provede převzetí této opravy (podobně jako ve FAILURES)

 • při ukončení práce na stroji si v seznamu opravovaných strojů vybere ten konkrétní a ukončí opravu (podobně jako ve FAILURES, ale bez zápisu použitých náhradních dílů)

 • zápisy z mobilního zařízení jsou synchronizované se zápisy v modulu FAILURES (aktualizace tabulek oprav)

 • používané číselníky pro mobilní zařízení budou čerpány z modulu STROJEW


Technické požadavky na mobilní telefony s WINDOWS PHONE (nabídka neobsahuje dodávku těchto mobilních zařízení a zajištění potřebné síťové infrastruktury):

 • dotykový displej

 • úhlopříčka displeje minimálně 4"

 • rozlišení displeje minimálně 480x800

 • procesor: Qualcomm® Snapdragon TM

 • počet jader procesoru: 4

 • uživatelská paměť 8 GB

 • OS Windows Phone 8.1

 • Wi-Fi

 • Podpora 3G/LTE

 • USB microUSB

 • Zajištění datového přístupu z mobilního telefonu k serveru údržby (stačí WIFI pokrytí)Technické požadavky na mobilní telefon s ANDROIDEM (nabídka neobsahuje dodávku těchto mobilů a zajištění síťové infrastruktury):

 • dotykový displej

 • uhlopříčka displeje 4" a vyšší

 • rozlišení displeje 480x800 a vyšší

 • verze architektury procesoru ARMv3 a vyšší

 • OS Android 4.3 a vyšší

 • Wi-Fi

 • Podpora 3G/LTE

 • USB microUSB

 • Zajištění datového přístupu z mobilního telefonu k serveru FAILURES (stačí přes wi-fi)


Technické požadavky na server:

 • 1 CPU

 • 4 GB RAM

 • síťová karta 1 Gbps

 • MS WINDOWS server 2008 a vyšší

 • MS SQL server 2008 Express Edition a vyšší

 • MS IIS 7 a vyšší
Dosavadní instalace

Náš software pro řízení a plánování údržby máme v různých konfiguracích instalován v řadě podniků v Česku i v cizině:

AA-Servis Praha, s.r.o., ACO Přibyslav, AKZO NOBEL Opava, Alco Controls Kolín, Alcoa Fujicora Czech Stříbro, ANVIS AVT s.r.o.Drnovice, ANVIS Deutschland GmbH, ASSA ABLOY Rychnov nad Kněžnou, Autoparts Europe Praha Letňany, Beneš a Lát Poříčany, Strojírny Kolín, COPELAND Welkenraedt (Belgie), Draka kabely Velké Meziříčí, Demoautoplast s.r.o. Čelákovice, Druhá slévárna Blansko, Emerson Mikulov, Energie – stavební a báňská Kladno, ESSA Czech Úvaly, FCT electronic group Blovice, Fermata a.s. Čelákovice, Gumárny Zubří, GHE Happich CZ s.r.o. Plzeň, Hutchinson s.r.o. Rokycany, Honeywell Hlubočky,  IFE ČR Brno, Indet Safety Systéme Vsetín, Jabil Ukrajina, Jaroměřická mlékárna, JOOP Automotive s.r.o. Velké Meziříčí, Kablo Elektro a.s. Vrchlabí, Koito Czech s.r.o. Žatec, Kostal CR Zdice, Kostal Bulgaria,   
Lear Prešov, LUCO klima Otrokovice
, Magna Slovteca Nove Město nad Váhom, Matsushita Electric Works Planá u Mar. Lázní, Moser, Karlovy Vary, Motorpal Jihlava, MEPLA s.r.o. Český Krumlov, MOBES oil s.r.o. Plzeň, MOLEX SLOVAKIA Kechnec, MORA Aerospace Hlubočky, Murr Stod, Narex, Česká Lípa, NEUMATIC CZ s.r.o. Stříbro, nktCables Kladno,
nkt Cables Velké Meziříčí
, Parker – Hannifin Sadská, Parker Hannifin Industrial Chomutov, Provimi Pet Food CZ Veselí nad Lužnicí, SGAC Turnov, Siemens Drásov, SODETAL Slovakia Košice, Spofa-Dental Jičín, Systém Technik Vsetín, Tajmac ZPS Zlín, Tata Yazaki Autocomp Ltd India, TI Automotive Jablonec, TI Automotive Liberec, TI Automotive Mladá Boleslav, TIMKEN Olomouc, Thona Uničov, TRCZ Lovosice, TRW Volant Horní Počernice, TRW Carr Stará Boleslav, TRW Occupant Restraints South Africa Inc., TTS Polak Mimoň, Vojenský opravárenský podnik Nový Jičín, VOKD Ostrava,   WILDEN Engineering Horšovský Týn, WOCO STV Vsetín, Yazaki Kolín (Německo), Yazaki Wiring Technologies India, Yazaki Litva, Yazaki Maroko, Yazaki Plzeň, Yazaki Portugalsko, Yazaki Michalovce, Yazaki Prievidza, Yazaki Turecko, Yazaki Ukrajina, ZNOVÍN Znojmo

 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky